top of page

Integritetspolicy - Behandling av dina personuppgifter

Kälströms Färg & Entreprenad AB's behandling av personuppgifter sker enligt vid var tidpunkt gällande lagstiftning. Det innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig.

 

Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna policy samt besöka www.datainspektionen.se för ytterligare information om personuppgiftsbehandling. Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss.

 

Denna integritetspolicy beskriver hur Kälströms Färg & Entreprenad AB behandlar dina personuppgifter.

 

Personuppgiftsansvarig

Kälströms Färg & Entreprenad AB, org.nr 556585-6373

Essunga Källstorp 402

465 93 Nossebro

0512-50590

Insamling av personuppgifter

När du lämnar personuppgifter i samband med att du blir kund hos oss, så accepterar du att dela med dig av dina personuppgifter och samtycker till att den informationen kommer att lagras på våra servar. 

 

Vilka uppgifter behandlas?

Kälströms Färg & Entreprenad behandlar de personuppgifter som lämnas till oss. Det kan vara namn, adressuppgifter, personnummer, telefonnummer, e-postadress, säljstatistik och bankuppgifter.

 

Varför behandlar Kälströms Färg & Entreprenad AB uppgifter om dig?

Vi behöver dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.

 

Dina personuppgifter kan komma att behandlas för följande ändamål:

Hantera och administrera ordrar och fakturor

Fullgöra våra åtagande gentemot dig

Framtagande av statistik, kundundersökningar

Framtagande av färgkulörer

Använda för att kontakta dig

Använda som underlag vid bokföring

Hantera och administrera arbetsansökningar

Informera om förändringar och nyheter i företaget

 

När har Kälströms Färg & Entreprenad AB rätt att behandla dina personuppgifter?

Vi har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för att fullgörandet av vårt åtagande mot dig eller om du har lämnat samtycke till behandlingen. Vi kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

 

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av Kälströms Färgs Sälj- och ekonomiavdelning.

Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om vi inte är skyldiga att göra det

på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför 

Kälströms Färg & Entreprenad.

 

Överföring till tredje land

Kälströms Färg & Entreprenad överför inte dina personuppgifter till länder utanför UE/EES om inte särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

 

Hur länge sparar Kälströms Färg & Entreprenad dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas så länge du är kund hos oss eller så länge som det krävs enligt lag.

 

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera dina uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifter måsta sparas, till exempel obetalda skulder.

 

Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktigta uppgifter skickas till:

Kälströms Färg & Entreprenad AB

Essunga Källstorp 402

465 93 Nossebro

 

Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

 

Hur skyddas dina uppgifter?

Kälströms Färg & Entreprenad arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

 

Kontaktinformation:

Kälströms Färg & Entreprenad AB

Essunga Källstorp 402

465 93 Nossebro

 

Denna integritetspolicy är gällande fr.o.m 24 Maj 2018.​

bottom of page